Polityka prywatności

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: FizjoIntima Fizjoterapia Dna Miednicy Ewelina Tomasik z siedzibą przy ulicy
Bratysławskiej 6/69, 94-035 Łódź, PL, NIP: 7311914243, Administrator’’ w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej: ,,RODO’’.
1. Przedstawicielem Administratora jest Ewelina Tomasik, e-mail: fizjointima@o2.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Panią/Pana opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez
fizjoterapeutę świadczenia. Pani/a dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko,
data urodzenia.
W przypadku wystawienia faktury-adres zamieszkania. W przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna
prawnego (j.w).
Dane przetwarzane są również w celach kontaktowych: Pani/a adres e-mail oraz numer telefonu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1
pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach
prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;
 art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w
sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.
 art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo
przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność
lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania
wpisu w Pani/a dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe
przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej
wymienionych okresów Pani/a dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Dane nie będą wykorzystywane w innym celu, ani nikomu udostępniane
6. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować
odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z
zakresu fizjoterapeutycznego jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony
przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Nie
podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego, chociaż w wielu
przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.
7. Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora
danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/u prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy także, że przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO korespondując na wskazany poniżej
adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa